พช.นนทบุรี จับมือ ประมงจังหวัด ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ ภายในพื้นที่ “โคก หนอง นา พช. นนทบุรี”

17

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางทัศนีย์ มีนาพระ ประมงอำเภอไทรน้อย นางสาวนฤมล มีสมบูรณ์ พัฒนากรประจำตำบลราษฎร์นิยม และนายสินชัย ทองมั่ง เจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงในบ่อที่ดำเนินการขุดตามงบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ดำเนินการบ้านราษฎร์นิยม หมู่ที่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

สำหรับพื้นที่ของนายสินชัย ทองมั่ง ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินกู้จากรัฐบาล ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการขุดหนองกักเก็บน้ำ ทำโคกเพื่อปลูกไม้ 5 ระดับ ขุดคลองไส้ไก่และปลูกพืชในที่ของตนเอง โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบให้ประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ให้แพร่กระจายออกไป ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นการกักเก็บน้ำในหน้าฝน เพื่อให้มีเหลือใช้ในหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อม สามารถต่อยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางการเกษตร และธรรมชาติของหมู่บ้านได้อีกด้วย

โดยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัว ได้แก่ ปลายี่สกเทศ จำนวน 1,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 1,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคราชการ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป.