ไอแบงก์ จับมือ ฟิลลิปประกันชีวิต ลุยตะกาฟุล “เพิ่มช่องทางเข้าถึงหลักประกันชีวิต และการออมเงิน”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จับมือกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ  “ โครงการตะกาฟุล ประกันชีวิต ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบริการทางการเงินของธนาคารให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองและการออมเงิน ผ่านช่องทาง 111 สาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคาร

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในระบบการเงิน การธนาคาร เนื่องจากในปัจจุบัน ธนาคารชั้นนำต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญแก่การให้บริการประกันประเภทต่างๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก กอปรกับธนาคารมีกลุ่มลูกค้ามุสลิมจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการทำประกันชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ธนาคารจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการประกันตะกาฟุล

สำหรับการให้บริการตะกาฟุลที่ถูกต้องนั้น ต้องเป็นรูปแบบของการประกันที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือระหว่างกัน หลักการตะกาฟุล เปรียบเทียบเสมือนสัญญาระหว่างสมาชิกในกลุ่ม หรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ ตกลงจะร่วมแบ่งเบาภาระจากความสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก เมื่อสมาชิกท่านใดในกลุ่มได้รับความเสียหายหรือสูญเสียตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สมาชิกท่านนั้นจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายนั้น หรือเป็นการออมเงินร่วมกันในกิจกรรมกิจการที่ศาสนาอิสลามส่งเสริม

ทั้งนี้ ที่ทางธนาคารได้เลือกเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และความพร้อมขององค์กรในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนา(ชะรีอะฮ์) อีกทั้งองค์กรมีความพร้อมในด้านทีมงานที่มีประสบการณ์ และระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถรองรับการให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาของธนาคารได้

ทั้งนี้ นายมนต์ชัย ได้กล่าวว่า การให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกาฟุลผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจากการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร “เป็นธนาคารอิสลามที่ให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อเป็นธนาคารหลักของลูกค้ามุสลิม ลูกค้าทั่วไปที่ทำธุรกิจกับกลุ่มมุสลิม และเป็นธนาคารทางเลือกลำดับต้นๆ ของลูกค้าทั่วไป”

ด้าน นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการให้บริการสัญญาตะกาฟุล ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวมุสลิมและประชาชนทั่วไป ทั้งด้านความคุ้มครองและการออมเงิน โครงการนี้จะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม มีความมั่นคง ได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยมุสลิมอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลของบริษัทได้มีการดำเนินการที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักศาสนาอิสลาม หรือหลักชะรีอะฮ์ ประกอบด้วยสัญญาตะกาฟุลหลัก 4 แบบ คือ

ตะกาฟุลเพื่อฮัจญ์ 10/5 สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ โดยสัญญาจะมีระยะเวลา10 ปี ชำระเงินสมทบเพียง 5 ปี สมาชิกที่เลือกในแบบนี้จะมั่นใจได้ว่าเงินครบสัญญาจะเป็นกองทุนที่พร้อมสำหรับการเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ได้ตามที่ตั้งใจไว้

ตะกาฟุลเพื่อการศึกษา มีระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาชำระเงินสมทบ 12 ปี และ 18 ปี สำหรับผู้ที่
ต้องการวางแผนออมเงินเพื่อกองทุนการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละวัยตามช่วงระยะเวลาการศึกษาของบุตร

ตะกาฟุลเพื่อครอบครัว แบบตลอดชีพซึ่งเป็นแบบที่มีระยะเวลาของสัญญายาวนานจนสมาชิกตะกาฟุลมีอายุครบ 90 ปี สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันที่มั่นคงยาวนานให้แก่ครอบครัวโดยมีระยะชำระเงินสมทบเพียง 20 ปี
และสามารถเลือกผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมได้อีก 4 แบบ คือ

สัญญาเพิ่มเติมตะกาฟุลอุบัติเหตุ ที่ให้การคุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะจากสาเหตุของอุบัติเหตุ

บันทึกสลักหลังตะกาฟุลคุ้มครองฆาตกรรม สำหรับคุ้มครองการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และภัยจลาจล

ตะกาฟุลการรักษาพยาบาล ที่ให้ผลประโยชน์เป็นเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ตะกาฟุลค่าชดเชยรายวัน ชึ่งจะให้เงินชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต่อเนื่องสูงสุดถึง 730 วัน

ด้วยผลประโยชน์ที่มีให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบ จึงมั่นใจว่าสัญญาตะกาฟุลของบริษัท ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าธนาคารและผู้ที่สนใจในการออมเงินด้วยสัญญาตะกาฟุลเพื่อเป็นหลักประกัน แก่ครอบครัว หรือรวมเพื่อการลดภาระค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย