จังหวัดนนทบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเติบโตจากฐานราก สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

14

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุ พัฒนากลุ่มอาชีพ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานการดำเนินการ ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายของอำเภอบางกรวย คือ บ้านบางราวนก หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสวัสดิ์ โดยได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
1) อาชีพขนมกุยช่าย
2) อาชีพคัดแยกขยะ
3) อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
4) อาชีพผลิตภัณฑ์ จากวัสดุเหลือใช้
5) อาชีพสวนถาด
6) อาชีพเย็บผ้า
7) อาชีพขนมไทย

โดยมี พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโคนอน มหาสวัสดิ์ นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย นางเยาว์ภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง นายอดิศร กึ่งสอาด กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ และทีมผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ รวมถึงให้ข้อมูลของการดำเนินการขับเคลื่อนในการสร้างรายได้

ในโอกาสนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้คำแนะนำในการสร้างและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่า ทันสมัย และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีอย่างหลากหลาย และร่วมทดลองจัดสวนถาดอารมณ์ดี พร้อมนายอำเภอบางกรวย และพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

การดำเนินงานในวันนี้จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ และเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ที่กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี และมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน