กทม.เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวเข้าระบบกักตัวรักษาที่บ้าน

0
นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.

ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย หรือกลุ่มสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถกักตัวรักษาที่บ้านภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาล

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเล็กน้อยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ว่า

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งของ กทม. ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการน้อย หรือกลุ่มสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาล ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยจะประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถกักตัวรักษาที่บ้านได้ รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มระดับอาการที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวรักษาที่บ้านเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน รวมถึงดูแลกำจัดขยะผู้ติดเชื้อในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19