ผู้ว่าฯ “ชัชชาติ” นำคณะผู้บริหารคารวะผู้นำ 3 ศาสนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” นำคณะผู้บริหาร กทม. เข้ากราบคารวะผู้นำ 3 ศาสนา “พุทธ-คริสต์-อิสลาม” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทานพระวโรกาสให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมกันนี้ ได้เข้ากราบสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าและรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคำนับ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารสำนักพระสังฆราช สำนักมิสชังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมแสดงความห่วงใยในภาระหน้าที่อันมากมายท่ามกลางความคาดหวังของประชาชน ยังได้เล่าเรื่องราวของคาทอลิกในประเทศไทยและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เพื่อบอกถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการเผยแพร่ศาสนา และความพร้อมจะเป็นหนึ่งเดียว ความยินดีในการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ กับงานต่าง ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมในส่วนรวม และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ได้มอบหนังสือที่ระลึกต่างๆ และหนังสือคำสอนคาทอลิกในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม พร้อมนำเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

“หากทางศาสนาอยากให้ทาง กทม. รับใช้อะไรก็ยินดี หนึ่งในนโยบายคือพยายามให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหลายๆ ชุมชนคาทอลิกก็มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างน่าชื่นชมอยู่แล้ว” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตหนองจอก โอกาสนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ความว่า

“ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครลงคะแนนเลือกท่านให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ผ่านนโยบายและวิสัยทัศน์ในการยกระดับเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความเจริญทัดเทียมเมืองหลวงในอารยประเทศ และให้ “กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” ตาม “นโยบาย 9 มิติ” หรือ “กรุงเทพฯ 9 ดี”

ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของท่านและขออำนวยพรจากเอกองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า โปรดบันดาลประทานความสำเร็จแด่ท่าน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ชาวกรุงเทพมหานคร ให้ลุล่วงตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ทุกประการ ขอให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง ในการประกอบภารกิจสนองตอบความคาดหวังของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ให้ลุล่วงทุกประการเทอญ”

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.