ป.ป.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ

105

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง UNODC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ  (International Conference on Alternative Development 2 : ICAD2) โดยการประชุมฯ นี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-24 พ.ย. 58

ในวันที่ 19-21 พ.ย. 58 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ได้แก่

1. โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ณ บ้านหย่องข่า เมืองสาด รัฐฉานตะวันออก สหภาพเมียนมา เป็นโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุนชนทุกด้าน โดยการส่งเสริมทางเลือกในการดำรงชีพแบบยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือย้ายถิ่นผิดกฎหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติดได้ด้วยการพัฒนาทางเลือกตาม “ศาสตร์ของพระราชา” จนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ กลายเป็นแนวปฏิบัติสากลในที่สุด

2. โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการจัดการกับความยากจน และการขาดโอกาสแบบองค์รวม

3. มูลนิธิโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการตลาดสมัยใหม่ และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้จำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

และในวันที่ 23-24 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมกลุ่มย่อยว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนในบริบททางสังคมด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และแนวทางการดำเนินการ มี 3 หัวข้อ ได้แก่

1. หลักนิติธรรมและความท้าทายทางความมั่นคงในการพัฒนาด้วยบริบทการควบคุมยาเสพติด

2. การพัฒนาการเลือก เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ UNGASS 2016 : ส่งเสริมนวัตกรรมและผลกระทบต่อฐานราก

3. หลักนิติธรรมและการพัฒนาการเลือกว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ปลูกพืชเสพติด การเข้าถึงกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการแก้ไขข้อขัดแย้งเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินการพัฒนาทางเลือกอย่างนั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ โดยคำนึงวิธีการที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถดำรงชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการหารือสรุปได้ดังนี้

1.เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการโครงการพัฒนาทางเลือกเข้าสู่แผนการพัฒนาแห่งชาติ โดยประสานเชื่อมโยงหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เชิงพื้นที่ของชุมชนเกษตรกร โดยการให้สาธารูปโภคและการบริการขั้นพื้นฐาน

2. การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นและที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านในชุมชนในกระบวนการพัฒนาทางเลือกทั้งกระบวนการ

3. เจตนารมณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็ง โครงการพัฒนาทางเลือกที่ออกแบบอย่างดี และเจตจำนงความมุ่งมั่นระยะยาวที่จะสนับสนุนด้านการพัฒนา เป็นปัจจัยสำคัญที่จะยืนยันความยั่งยืนสำหรับโครงการพัฒนาทางเลือก

4. โครงการพัฒนาทางเลือกจะสำเร็จได้ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเท่านั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ได้รับผลประโยชน์ในตอนท้าย และสำคัญที่สุดคือส่งผลให้เกิดทางเลือกในการสร้างรายได้อย่างถูกกฎหมายและยั่งยืน

5. การบูรณาการหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเข้าในโครงการพัฒนาทางเลือกเป็นเรื่องสำคัญ  การฟื้นฟูป่า การจัดการน้ำ การลดวิธีการแผ้วถางและเผา และการทำไร่เลื่อนลอย การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนยังช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวมด้วย

6. ความมั่นคงรูปแบบการปกครองและหลักนิติธรรมจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเลือกที่ประสบความสำเร็จ  การพัฒนาทางเลือกเพิ่มการเข้ามีบทบาทของรัฐ สร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนและรัฐบาล และส่งเสริมสันติสุขและวัฒนธรรมของการเคารพหลักการของกฎหมาย

7. มีความเชื่อมโยงกันอย่างมากระหว่างการเข้าถึงการตลาดและความยั่งยืนของโครงการพัฒนาทางเลือก  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาทางเลือกต้องมีการเข้าถึงตลาด มีคุณภาพระดับมาตรฐานและแข่งขันได้  หากเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ของการพัฒนาทางเลือกควรที่ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ เพื่อจะสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้กับชุมชนเป้าหมายที่สามารถแข่งขันได้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

โดยที่ประชุมได้รับรองผลการประชุมฯ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม The Commission on Narcotic Drugs ครั้งที่ 59 ในเดือนมีนาคม 2559 ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย