ไอแบงก์ส่งมอบอาคารตาดีกานูรูลฮูดาบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี”

94

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำพิธีส่งมอบอาคารตาดีกานูรู้ลฮูดาบ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ แก่นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต.ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงกิจกรรมของเหล่าเยาวชนรุ่นเยาว์ พร้อมการออกร้านสินค้าโอทอปของชาวบ้านบาเลาะ ณ อาคารตาดีกานูรูลฮูดาบ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนามนุษย์เฉลิมพระเกียรติ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า การส่งมอบอาคารตาดีกานูรูลฮูดาบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่มีพสกนิกรชาวสายบุรี  รวมถึงเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของท่านวาเด็ง ปูเต๊ะ  ผู้ได้รับการขนานนามว่า”พระสหายแห่งสายบุรี”  และเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารกับชุมชนมุสลิมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยอาคารตาดีกาหลังนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมเยาวชน เด็กนักเรียน เด็กด้อยโอกาส และประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านจริยธรรม สังคม คุณธรรม การเรียนภาคศาสนา ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เนื่องจากอาคารหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไอแบงก์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างอาคารตาดีกานูรูลฮูดา บ้านบาเลาะ ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติฯ  มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 -2558  เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ทั้งนี้ นายมนต์ชัย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การส่งมอบอาคารตาดีกาฯ ในครั้งนี้ต้องการให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เห็นถึงความสำคัญที่ไอแบงก์ได้นำมามอบให้ด้วยความตั้งใจ ด้วยความเต็มใจ และด้วยความจริงใจ เพื่อพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง