เคหะฯ ห้วยขวาง เดินหน้าส่งเสริมบทบาทผู้นำ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชน

การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาผู้นำชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน” โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง คณะกรรมการชุมชน และผู้นำตามธรรมชาติในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติและการทำงานร่วมกัน ตลอดจนการทำงานเป็นทีมด้วยการให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทาง จนสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนที่เผชิญอยู่ร่วมกันได้โดยมี อาจารย์ประชาพงษ์ สัตยวนิช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำชุมชนกับการสร้างความสำเร็จร่วมกัน” และ “เทคนิคการประสานงานในชุมชนและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน” รวมถึงได้ให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

นางสาวปิ่นมณี สมสิริ ผู้พักอาศัยอยู่แฟลตที่ 33 กล่าวว่า รู้สึกประทับใจทุกกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในการอบรมเพราะมีทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิงโดยเฉพาะการทำกิจกรรมกลุ่มที่เน้นเรื่องความสามัคคีในชุมชน จิตอาสา และภาวะผู้นำที่จะต้องทำหน้าที่แนะนำคนในชุมชนเพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป

“สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้คือต้องสื่อสารให้เป็น เพราะเราเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยที่ต้องนำข้อมูลข่าวสารของการเคหะแห่งชาติไปถ่ายทอดให้ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมครั้งนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ขอขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัยอย่างมาก อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จะได้เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ ได้มาเข้าร่วมด้วย” นางสาวปิ่นมณี กล่าว

ขณะที่ นายประสิทธิ์ เรืองจิตรภักดี ผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 24 เปิดเผยว่า การได้เข้าร่วมอบรมผู้นำตามธรรมชาติ ได้รับความรู้จากคณะวิทยากรถือเป็นโอกาสที่ดีมากของตนเอง เพื่อที่จะได้นำสิ่งต่าง ๆ ไปปรับปรุงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่พี่น้องชาวแฟลตที่อยู่ร่วมกัน การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เหมือนได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชุมชน นำสิ่งที่ได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลเท่าทัน โดยเฉพาะชุมชนห้วยขวางที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน

“การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจหลักการทำงานในชุมชน เข้าใจการแบ่งหน้าที่ และความสำคัญของความสามัคคีในการทำงาน การจัดตั้งกลุ่มต้องมีประธาน มีคณะกรรมการ มีการปรึกษาหารือกัน เพราะงานชุมชนทำคนเดียวไม่ได้โครงการอบรมนี้ได้คัดเลือกตัวแทนที่มีความสนใจแต่ละด้านให้มาเข้ารับการอบรม ยกตัวอย่างเช่น มีความสนใจเรื่องสาธารณสุขก็จะได้เรียนรู้ว่าต้องทำอย่างไรผู้สูงอายุถึงจะมีสุขภาพแข็งแรง และจะต้องทำอย่างไรให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพดี เป็นต้น ขอขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จัดโครงการแบบนี้ให้ชุมชน มีคณะวิทยากรให้ทั้งความรู้และความบันเทิง และสิ่งสำคัญคือเปิดพื้นที่รับฟังให้ชุมชนเราได้มีส่วนร่วมพัฒนาครับ” นายประสิทธิ์ กล่าว