กลุ่มมิตรผล และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่

จากซ้าย: คุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุน กลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล (คนที่ 1), คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล (คนที่ 2), ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 3) และ ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คนที่ 4)

กลุ่มมิตรผล และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการรับรองหลักสูตรประเภท Non-Degree ชุดวิชา Mitr Phol ModernFarm

กลุ่มมิตรผล นำโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุน กลุ่มงานอ้อย ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร. นรุณ วรามิตร คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาและรับรองหลักสูตร ประเภท Non-Degree ชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยชุดวิชา “ผู้ผลิตอ้อยสมัยใหม่แบบครบวงจร หรือ Mitr Phol ModernFarm” นี้เป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทประกาศนียบัตรชุดวิชา Non-Degree ที่ผู้เรียนสามารถเก็บหน่วยกิตเข้า Credit Bank ได้ถึง 14 หน่วยกิต ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยสถาบันมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (MITR PHOL MODERNFARM ACADEMY: MFA) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกอบรมการทำไร่อ้อยสมัยใหม่และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกต้อง พร้อมนำแนวคิด Design Thinking เข้ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาชุดวิชานี้ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการภาคเกษตรสมัยใหม่ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และเกษตรกรชาวไร่อ้อยของกลุ่มมิตรผล ให้สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการจัดการไร่อ้อยได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มิได้จำกัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่ครอบ คลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมประสบการณ์ทำงานจริงให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ พร้อมปรับตัวให้เท่าทันโลกการเกษตรยุคใหม่ ด้วยวิถีการทำเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่นับเป็นความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรในยุคปัจจุบัน โดยกลุ่มมิตรผลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อไป