DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins”

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 DAD ได้จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล หรือ DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ามาสร้างตัวตนเป็น Avatar ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ บนแพลตฟอร์ม Spatial เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยีในโลกที่ไร้ขีดจำกัดได้ในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรไปพร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในรูปแบบองค์ความรู้จิ๊กซอว์สู่ความยั่งยืนของ DAD 12 เรื่อง ได้แก่ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6. การบริหารทุนมนุษย์ 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม 8. การตรวจสอบภายใน 9. การจัดการพลังงาน 10. การจัดการขยะ 11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 12. Eco-Efficiency

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG & State Enterprises: Perfect Twins” โดย ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการ ธพส. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึง “ความยั่งยืน” อันเป็นแนวคิดของ ESG หรือ Environment, Social และ Governance ได้แก่ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับ ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือองค์กรและประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การคุ้มครอง การเคารพสิทธิมนุษยชน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสันติ

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า “DAD จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีเราพยายามนำเสนอรูปแบบในการจัดงานใหม่ ๆ ให้ทันสมัย โดยมีทั้งสาระความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน ในปีที่ผ่านมาเราได้นำระบบ Gamification มาใช้ในการจัดงาน ในปีนี้จึงได้นำเอารูปแบบ Metaverse หรือ โลกเสมือนจริงมาใช้เป็นครั้งแรก โดยผู้ร่วมงานสามารถสร้างตัวตนเป็น Avatar เพื่อเข้าไปค้นหาความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่พนักงาน รวมทั้งได้สอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริงจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร มุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ”