ชื่นมื่นงานปัจฉิมนิเทศ “โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง”

การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง จัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง” ขี้น มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมสนับสนุนคุณค่าทางปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง โดยมี นายอธิวัฒน์ ศิลาหม้อม ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมบรรยายเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจ” และ “การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเป็นสุข” ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเขตดินแดง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารแฟลตที่ 64 เคหะชุมชนดินแดง 2

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว และคาดว่าไม่เกินปี พ.ศ. 2584 จะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่อง จากเป็นการให้ความสำคัญของผู้สูงอายุทั้งในด้านการสร้างคุณค่าในตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงทุกขั้นตอนด้วย

ด้าน นางพิมลนรี สูตรสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง และประธานชมรมผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ชมรมผู้สูงอายุเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใส่ใจดูแลตนเอง เพื่อจะได้ลดภาระการพึ่งพิงให้น้อยลง ซึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นทางคณะกรรมการได้มีการร่วมประชุมและศึกษาดูงานในที่ต่าง ๆ มีการทำประชาพิจารณ์ในชมรมจนนำมาสู่หลักสูตรการเรียนการสอน 555 คือ 5 เดือน 50 ชั่วโมง 5 หมวดวิชา อาทิ ความรู้ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ร.บ. และกฎหมายผู้สูงอายุ กฎหมายมรดก ไปจนถึงการเขียนพินัยกรรม เป็นต้น

ขณะเดียวกันได้มีการให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย การออกกำลังกาย ยารักษาโรค (ยาน่ารู้) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมเสริมความรู้อื่น ๆเพิ่มเติม เช่น การฝึกทักษะการใช้ภาษาที่ 3 ได้แก่การสนทนาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต้น รวมถึงได้มีการฝึกสนทนาร่วมกัน เพื่อเป็นการฝึกความจำและช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย

นอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับผู้สูงอายุว่าแม้จะเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ แต่ก็มีความสุขและพร้อมจะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนและสังคมตลอดไป

ขณะที่ นางสาวนิภาธา ภูยาธร นักเรียนชมรมผู้สูงอายุ รุ่น 7 กล่าวว่า การเข้าเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้เจอเพื่อน มีกิจกรรมที่ทำให้เรียนรู้และสามารถเอาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านอาชีพได้อีกด้วย ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดงเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไปได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ คิดว่าในการเปิดรับสมัครรอบต่อไปก็จะมาสมัครเรียนอีก เพราะเรียนแล้วมีประโยชน์มาก นอกจากจะไม่เหงาแล้ว ยังทำให้ได้ใช้ความคิด เหมือนฝึกสมองอยู่ตลอดเวลา และช่วยให้มีความจำดีขึ้นด้วย

“อยากขอบคุณการเคหะแห่งชาติที่คอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติที่มาเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและอยากให้การเคหะแห่งชาติสนับสนุนและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องต่อไป” นางสาวนิภาธา กล่าวทิ้งท้าย