พช. ขนทัพครีเอเตอร์ส่วนภูมิภาค อัปสกิลการสร้างสรรค์คอนเทนต์ PR ราชการมิติใหม่

วันนี้ (19 ก.พ. 2567) กรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ สำนักงานเลขานุการกรม จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ เลขานุการกรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน วิทยากร และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กรในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาคจากทั้ง 76 จังหวัด รวม 76 คน ประกอบด้วย เพศชาย 38 คน และเพศหญิง 38 คน นอกจากนี้ ยังมีคณะเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีทักษะในการประชาสัมพันธ์ที่พร้อมแก่การประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนชุมชน ให้ความสำคัญการสื่อสารภาพลักษณ์องค์การ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่ทรงพลัง มีความสอดคล้องกับยุคสมัย จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกการตลาดดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้ง Content, Influencer, และ Emerging media โดยการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน พัฒนามากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบ 4.0 แต่ก้าวเข้าสู่การประชาสัมพันธ์แบบ 6.0 นอกจากนี้ ขอให้ทุกท่านคำนึงถึงการสื่อสารภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงการเลือกสรรโลโก้ แฮชแท็กตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมดังกล่าว มีการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมากมาย อาทิ การรังสรรค์คอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งแบบสั้น (Short-vertical Videos) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เทคนิคการคิดคอนเทนต์ ทั้งยังจัด Workshop การตัดต่อคอนเทนต์วิดีโอแบบปฏิบัติจริงในการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคุณศรัญ แบ่งกุศลจิต CEO & Co-founder, Uppercuz Creative ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร เป็นวิทยากร นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย (Connection) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนอย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิผลโดยแท้จริงต่อไปภายใต้ยุคการตลาด 6.0

#WorldSoilDay #วันดินโลก#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife#SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood