จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิด มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

126

จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิด มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มัสยิดมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ชายแดนใต้

วันนี้  (21 เม.ษ. 59) เวลา 08.30 น. ที่มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมด้วย พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช รองแม่ทัพภาคที่ 4  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  Prof.Dr.H. Sayyid Agil Al -Munawar อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย  Prof.Dr. Ahmad Thip Raya  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยชะรีฟฮิดายะตุ้ลลอฮ ประเทศอินโดนีเซีย   Dr. Muhamad Razak Idris เลขานุการสภาการดะอฺวะฮฺ  ประเทศมาเลเซียนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต.  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี  

ทั้งนี้ การก่อตั้งมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์ เพื่อเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การสัมมนาทางวิชาการ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ชายแดนใต้ และรวมถึงการบรรยายศาสนาธรรม จากผู้นำศาสนาทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนชาวนราธิวาสและ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพราะส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด  จึงได้คิดที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารสถาน เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจตามศาสนาอิสลาม

1 4 3 2

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  ศอ.บต. รายงาน