สวทช.เปิดรับสมัครทุน Senior Project ปี 2559

33

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี (GPAX 3.00 ขึ้นไป) และมุ่งมั่นจะเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้เข้ามาปฏิบัติงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ในบรรยากาศห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยของ สวทช. โดยอาจารย์และนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากนักวิจัยของ สวทช. ก่อน จึงจะส่งใบสมัครขอรับทุนได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/ystp และนักวิจัยของ สวทช. เท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งไฟล์ใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งไฟล์เอกสารประกอบใบสมัครไปที่ piyawat@nstda.or.th ในระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม ของทุกปีสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมลข้างต้นหรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1439