หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

นายกรัฐมนตรีหนุนกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย ให้โปรโมทตราสัญลักษณ์ “รสไทยแท้” ไปทั่วโลก

10

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หนุนโครงการ“ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม”(Authenticity of Thai Food Industry) มอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ ให้ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการโดยการใช้เครื่องตรวจวัดรสชาติมาตรฐานอาหารไทยอิเล็กทรอนิกส์กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ย้ำอาหารไทยที่ผ่านการรับรองควรได้รับตราสัญลักษณ์ “รสไทยแท้” หรือ “Thai Taste” เพื่อการันตีว่ามีความเป็นอัตลักษณ์รสชาติอาหารไทย   เน้นการบูรณาการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการบริการกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อผลักดันโครงการฯ  สู่เป้าหมายในทุกมิติ สอดรับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก ทั้งด้านการยกระดับ พัฒนาแรงงานฝีมือพ่อครัว แม่ครัว ด้านการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล และด้านการขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศ เป็นต้น

วันนี้ (17 ส.ค.59) ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี  นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ“ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม” (Authenticity of Thai Food Industry) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาเอสเอ็มอีในการผลิตเมนูอาหารแปรรูปให้มีรสชาติไทย หรือ Authentic Thai Taste โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นน้ำซอส หรือผงปรุงรสให้อยู่ในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ยังคงรสชาติ และกลิ่นอายของความเป็นอาหารไทยไว้ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ไม่ว่าจะปรุงที่ไหนก็จะได้รสชาติอาหารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการให้ได้ 500 รายต่อปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างมาตรฐานอาหารไทยให้แก่ภาคการบริการโดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่กระจายอยู่มากกว่า 20,000 แห่งทั่วโลก ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมาตรฐานด้านการเลือกใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องครบถ้วนตามสูตรต้นแบบการปรุงอาหารของไทย และด้านรสชาติอาหารไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จะได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน Authenticity of Thai Food Industry เพื่อรับรองว่าเป็นอาหารรสไทยแท้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำนายกรัฐมนตรีชมนิทรรศการแสดงความเป็นมาของโครงการ“ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม”  โดยมีสถาบันอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก ร่วมด้วยหน่วยงาน   บูรณาการ ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะร่วมกันส่งเสริมภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ได้แก่การวางแผนการจัดการคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพและความปลอดภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นสากลโดยการวิเคราะห์และทดสอบรสชาติ รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ส่งเสริมช่องทางการตลาดในต่างประเทศ และให้การรับรองมาตรฐาน Authenticity of Thai Food เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  บูรณาการความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติของการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย และความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่ ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของโครงการในส่วนของการส่งเสริมภาคการบริการอุตสาหกรรมอาหารไทยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานอาหารไทยนำร่องทั้งหมด 13 เมนู  แบ่งเป็นอาหารคาว 11 เมนู ได้แก่ ส้มตำไทย ผัดไทย กะเพราหมู ต้มยำกุ้งน้ำใส  ต้มยำกุ้งน้ำข้น มัสมั่นไก่ สะเต๊ะไก่ ลาบหมู ต้มข่าไก่  พะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานไก่ และอาหารหวาน 2 เมนู ได้แก่  ทับทิมกรอบ และ      ข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้  โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยจากผู้ปรุงต้นแบบจำนวน 7 ราย  มาร่วมกำหนดมาตรฐานอ้างอิงอาหารไทยโดยการปรุงอาหารไทย และจัดกิจกรรมทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการชิม  และทำการทดสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่อง Electronic nose และ Electronic tongue      ที่สามารถรับรู้กลิ่นและรสชาติต่างๆ  เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลใช้เป็นค่ามาตรฐานในการอ้างอิงจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การรับรองมาตรฐานอาหารไทยเข้ามาช่วยในการตรวจวัดเพื่อคำนวณค่ากลิ่นรส และรสชาติค่าความเผ็ด ความเค็ม ความหวาน ความเปรี้ยว และอูมามิ  ซึ่งจะได้มอบเครื่องหมาย Authenticity of Thai Food Industry เพื่อรับรองว่าเป็นอาหารรสไทยแท้ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ในวันที่ 24 สิงหาคม  นี้ สถาบันอาหาร มีกำหนดการจัดงาน Authenticity of Thai Food to The World เพื่อเผยแพร่อาหารต้นแบบทั้ง 13 เมนูดังกล่าว โดยจัดเสิร์ฟในรูปแบบกาล่าดินเนอร์  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอททินี กรุงเทพฯ โดยได้เชิญคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติระดับประเทศจากภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทย อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทยและส่งเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก