กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

55

กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 18 คน จาก 18 เขตตรวจราชการ ซึ่งมีพิธีมอบโล่และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมร่วมเวทีจัดทำกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 และศึกษาดูงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

1473331834792 1473331824475 1473331829897 1473331831597 1473331836506