4 สถานศึกษาโต้สถานทูตตุรกี ยัน “วุฒิบัตร” มี “ศักดิ์และสิทธิ์” ตามกฎหมายไทย

278

4 สถานศึกษาออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ยัน “วุฒิบัตร” มีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายไทยทุกประการ แม้กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่ก็ตาม

สืบเนื่องจากเว็บไซต์สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย เผยแพร่ประกาศ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ระบุรายชื่อ 4 โรงเรียนที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยว่ามีความเชื่อมโยงกับองค์กร feto ของฟัตฮุลเลาะห์ กูเลน  และทางกระทรวงศึกษาธิการเเห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรที่ออกโดยโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 1.โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย 2.โรงเรียนจินดามณี 3.โรงเรียน ศิริวัฒน์วิทยา และ 4.โรงเรียนวิชัยวิทยา นั้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559  ดร.อำนวย เซลามัน ในนามหัวหน้าฝ่ายกฎหมายโรงเรียนทั้งสี่ ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเว็บไซต์ http://www.marmara.co.th โดยมีเนื้อหาสำคัญระบุว่า ทั้งสี่โรงเรียนยืนยัน ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น

และโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสถานศึกษา จากหน่วยงานราชการทางการศึกษาของประเทศไทย และโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานของการศึกษาในประเทศไทย ที่กำหนดไว้ตลอดมา และยึดถือระบบมาตรฐานของประเทศไทยเป็นหลัก โดยหน่วยงานราชการทางการศึกษาของประเทศไทยก็ได้ตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐานของโรงเรียน

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงระบุว่า หากว่ากระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่ก็ตาม แต่โรงเรียนทั้งสี่ขอยืนยันว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐตุรกีจะไม่รับรองวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่นั้น ไม่มีผลกระทบใดๆต่อมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั้งสี่ ซึ่งเปิดดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานนับ 20 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงานการศึกษาของประเทศไทย

“ฉะนั้นทางโรงเรียนยืนยันว่าวุฒิบัตรของโรงเรียนทั้งสี่มีศักดิ์และสิทธิ์ ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยจึง สามารถนำไปใช้ได้ประกอบการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพราะโรงเรียนทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการเป็นสถานศึกษาเอกชนตามพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554” หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงระบุ

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ 4 สถาบันการศึกษา
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ 4 สถาบันการศึกษา