ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผอ.สถาบันอาหาร ได้รับเลือกนั่งประธาน WAITRO คนใหม่

168
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ ของ WAITRO องค์กรในการสร้างความเ ชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้านวิจัย และเทคโนโลยีทั่วโลก

จากการประชุม WAITRO 23rd Biennial Meeting of the General Assembly ที่เมืองเมดิยิน ประเทศโคลอมเบีย เมื่อเร็วๆ นี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่ ของ WAITRO หรือ World Association of Industrial and Technological Research Organization  โดยมีวาระ 2 ปี มีผลระหว่าง ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2561 เพื่อทำหน้าที่วางแนวนโยบายการบ ริหารงานของ WAITRO ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่ อมโยงระหว่างสมาชิกทั่วโลก และแหล่งสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การระหว่ างประเทศต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือโครงก ารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโ นโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนา  การได้รับเลือกให้เป็นประธานในค รั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการผลักดั นภาคอุตสาหกรรมของไทยให้เข้าถึ งผลงานวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้ านการผลิตที่ทันสมัยจากเครือข่า ยนักวิจัยทั่วโลกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  สามารถนำมาต่อยอดเป็นรูปธรรมได้ ดียิ่งขึ้น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นคนไทยคนแรก และเป็นคนแรกของภูมิภาคอาเซี ยนที่ได้รับตำแหน่งประธาน WAITRO ก่อนหน้านี้นายยงวุฒิเป็นหนึ่งใ นคณะกรรมการWAITRO ในฐานะผู้แทนของภูมิภาคเอเชีย-แ ปซิฟิก (Regional Representative for ASIA and The Pacific) ตั้งแต่เมื่อมกราคม 2558 และจะสิ้นสุดวาระในเดือนธันวาคม 2559

logo-waitroWITRO หรือ World Association of Industrial and Technological Research Organization ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 โดยได้รับการสนับสนุนการก่อตั้ง จาก UNDP, UNESCO, UNIDO, ECOSOC เพื่อเป็นองค์กรในการสร้างความเ ชื่อมโยงระหว่างองค์กรด้านวิจัย และเทคโนโลยีทั่วโลก โดยผ่านความร่วมมือและการแบ่งปั นความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ปัจจุบัน WAITRO มีสมาชิกจำนวน 156 องค์กร จาก 75 ประเทศ