อธิบดีพช.นำทีมคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานอย่างเข้มข้น

12

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้วยการสานพลังประชารัฐ ในปี 2560 อย่างเข้มข้น และเต็มรูปแบบ โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้น

วันที่ 4 มี.ค. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งนำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายอภิชาติ กล่าวว่า ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการ ติดตามการดำเนินงานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้มีชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า 1,200 ชุมชน พร้อมตั้งเป้าภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560 จะขยายผลเพิ่มเป็น 2,000 กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ สิ่งที่พยายามทำขณะนี้ คือการสร้างกลไก โดย 5 ภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเอ็นจีโอ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคประชาชนบูรณาการความร่วมมือกันแบบพี่ช่วยน้อง โดยขณะนี้ในชุมชนที่มีการขับเคลื่อน เริ่มวางแผนการดำเนินการในปี 2560 ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น

นายอภิชาติ ยังกล่าวอีกด้วยว่า สำหรับชุมชนเป้าหมายที่เลือก นั้น จะดูข้อมูลจากความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ชุมชนที่ตกเกณฑ์นี้ คือเป้าหมายที่จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดจะลงไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ โดยปีนี้ จะดำเนินการใน 2,000 ชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัด และจะดำเนินการขยายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับปัญหาอุปสรรคนั้น นายอภิชาติ กล่าวว่า วันนี้ที่เดินทางลงพื้นที่เพื่อมาติดตามว่ามีปัญหาในเรื่องใดหรือไม่อย่างไร แต่จากที่รับฟังจากทั้งหมดแล้ว พบว่าสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้เป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรคต่างๆ มี แต่ส่วนใหญ่สามารถใช้กลไกที่สร้างขึ้น เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ส่วนองค์ประกอบของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ที่กำหนดนั้น คือ 1 -3 -5-76-1 (1 คือเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน / 3 คือ 3 กลุ่มงาน เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน/5 คือ 5 กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารเพื่อการรับรู้ การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน /76-1 คือ โครงสร้างบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 แห่ง มีจังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนอีก 1 คือ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หรือ โฮลดิ้งส์ จะมี24 บริษัทใหญ่ที่คอยเป็นเครือข่าย หรือเน็ตเวิรค์ ที่คอยช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้