หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

จบสวย…งาน World Food Expo 2017 ผู้ประกอบการปลื้ม เงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

5

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยงาน World Food Expo 2017 ปิดฉากไปแล้วเมื่อวันที่ เม.ย. ที่ผ่านมา รวมจัดงาน 18 วัน ผู้เข้าชมงานล้นหลามราว 2.2 ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200 ล้านบาท เตรียมจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ผู้ประกอบการเผยเป็นเวทีใหญ่ชูไ ทยเป็นครัวโลก หวังสร้างการรับรู้ในตราสินค้าอ าหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มใ นรูปลักษณ์โดนใจ      ชี้แนวโน้มควรหนุนอาหารกลุ่ม Future Food,  Functional Food และ  Medical Food เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ตรง กลุ่มผู้บริโภคในตลาดประเทศเป้า หมาย ทั้งมุ่งบริหารจัดการตลอดห่ วงโซ่การผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า จากการจัดงาน “World Food Expo 2017”  ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. – เม.ย. ที่ผ่านมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็ นครัวของโลก” โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนั้ น พบว่าตลอดการจัดงาน 18  วัน มีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนใ นกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปเข้าชมงานราว 2.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนคน ทำให้เกิดบรรยากาศทางการค้า และโอกาสในการแลกเปลี่ยน การเจรจาทางธุรกิจแก่ภาคอุตสาหก รรมอาหารของไทย และเกิดกระแสการจับจ่ายใช้สอยภา ยในประเทศ เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐ กิจสูงถึง 200 ล้านบาท  นับเป็นงานเดียวที่ส่งเสริมอุตส าหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของ ไทยได้ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ขนกองทัพร้านอาหารยอดนิยม Street Food,   Food Truck และอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำมาร่วม เกือบ 200 ร้าน   

“จากการสอบถามภาคเอกชนด้านอุตสา หกรรมอาหารแปรรูปที่นำสินค้ามาเ ข้าร่วมครั้งนี้ ทราบว่าได้รับความสนใจจากฝ่ายจั ดซื้อของห้างค้าปลีกต่างๆ และจากบริษัทผู้นำเข้าสินค้าหลา ยแห่งเพื่อเจรจาธุรกิจในการสั่ง ซื้อสินค้าปริมาณมาก นอกเหนือไปจากการจำหน่ายปลีกที่ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไ ปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่การจัดงานตั้งอ ยู่ในทำเลที่ดี โดยผู้เข้าชมงานเกือบครึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ให้ความสนใจอาหารไทย“

นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า งาน “World Food Expo”  มีเป้าหมายในการจัดต่อเนื่ องอย่างน้อยปี เพื่อสร้างความชัดเจนและแสดงจุด ยืนในการเป็นครัวของโลก รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าอาหาร ของไทยให้เป็นที่รู้จัก จดจำ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคตแ ละช่องทางการค้า เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกัน เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง เครือข่ายของผู้ประกอบการในกลุ่ มอุตสาหกรรมอาหารต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำให้มีความเข้มแข็ง สร้างการเชื่อมโยงฐานข้อมู ลการวิจัยและพัฒนาด้านวิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวั ตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้ น ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มใ ห้กับผู้ประกอบการ ผลักดันให้อาหารไทยได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลก สนับสนุนการส่งออกวัตถุดิบและสิ นค้าอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไปยังต ลาดโลก ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยเป็นผู้ ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ ส่งออกอาหารสุทธิ (net export) อันดับที่ 5 ของโลก สินค้าอาหารที่ไทยเป็นผู้ส่งออก อันดับ ของโลกในปัจจุบัน ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง ปลาทูน่ากระป๋อง และมันสำปะหลัง ส่วนสินค้าที่ไทยส่งออกเป็นอั นดับ 2 ของโลก ได้แก่ ข้าว และน้ำตาลทราย ขณะที่การส่งออกไก่ อยู่ที่อันดับ  4 ของโลก และส่งออกกุ้งเป็นอันดับ 5 ของโลก อย่างไรก็ตามยังสามารถสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านี้ ได้อีกมาก หากมีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้  โดยมุ่งเน้นไปที่อาหารในกลุ่ม Future Food,  Functional Food,  Medical Food เพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงก ลุ่มผู้บริโภคในตลาดประเทศเป้าห มาย รวมไปถึงการมุ่งบริหารจัดการตลอ ดห่วงโซ่การผลิตให้เกิดประสิทธิ ภาพ และการสร้างเรื่ องราวของอาหารให้มีความน่ าสนใจมากขึ้น 

งาน  World Food Expo 2017 จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท .) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอี ดีเวลล็อปเม้นท์แบงค์) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกล างและขนาดย่อม(สสว.)บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก”