หนึ่งปีมีครั้งเดียว!! “OTOP Midyear 2017” นำผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศโชว์แบบจัดเต็ม คาดเงินสะพัดกว่า 800 ล้าน

34

หนึ่งปีมีครั้งเดียว !! OTOP Midyear 2017 พร้อมแนวคิด “BEST LOCAL TO GLOBAL” นำผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศโชว์แบบจัดเต็ม คาดเงินสะพัดกว่า 800 ล้านบาท มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว “งาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าว ซึ่งงาน OTOP Midyear 2017 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า งาน “OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” เป็นงานส่งเสริมการตลาด OTOP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบกลางปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ดำเนินการ โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน และการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานรากบริการและดิจิตัล สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ซึ่งการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ถือเป็นโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และการมีงานทำให้แก่ประชาชน

โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาค ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้า Brand Name โดยร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) พัฒนาสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า (OTOP BRAND NAME) 35 แบรนด์, พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium เพื่อส่งออก, ส่งเสริมการจัดจำหน่าย OTOP  บนเครื่องบิน (สายการบินไทย), การเชิดชูเกียรติศิลปิน OTOP ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ ในการใช้ทักษะเชิงช่างเชิงศิลป์ชั้นยอดในการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาแสดงในงาน OTOP Midyear 2017 ภายใต้แนวคิด BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดงานมี 4 ประการ คือ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น, เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 40,694 ราย รวม 83,538 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง

สำหรับปีนี้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำสุดยอดสินค้า OTOP คุณภาพดีจากทุกภาคทั่วทั้งประเทศมานำเสนอมากกว่า 10,000 รายการ 3,000 ร้านค้า โดยการจัดงานจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ คาดว่าการจัดงานทั้ง 8 วันจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานอย่างหนาแน่นสร้างยอดการจำหน่ายสินค้าตลอดงานไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาทนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้แสดงศักยภาพให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากลให้สามารถทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย” นายสุธีมากบุญกล่าว

ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วประเทศ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะนิทรรศการสำคัญคือ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในส่วนพื้นที่โซน Highlight มีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP Premium และส่งออกต่างประเทศ มีการจัดแสดงบ้านรูปแบบ Horeca : Hotel/Restaurant/Café and Catering  (ร้านอาหาร โรงแรม และการจัดเลี้ยง) โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมไปถึงการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปิน OTOP  อาทิ ศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่ , ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ,ผ้าปะลางิง จังหวัดยะลา การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ NEO OTOP (Modern Living OTOP ยุคใหม่สไตล์คนเมือง) ชมการตกแต่งบ้านด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งมีความเก๋ไก๋และทันสมัย ,การจัดแสดงวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไม้แกะสลักและหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์ OTOP Brand Name ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม “คลัสเตอร์กระเป๋า” ทั้ง 35 แบรนด์ อาทิ กระเป๋าเตยปาหนันแนวสปอร์ต จากกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน จังหวัดกระบี่ , กระเป๋ากระดาษประเก็น จากมาฆะดีไซน์ จังหวัดนนทบุรี ได้ไปอวดโฉมเปิดตัวที่ทำเนียบรัฐบาล ด้วยธีมคอลเลคชั่น “Embrace…The Memories” โอบกอดความทรงจำอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากดีไซน์ที่ทันสมัย นำวัสดุในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และมีความพิถีพิถันในการตัดเย็บ ซึ่งจะหาซื้อได้ในงานนี้เท่านั้น

“งาน OTOP Midyear 2017 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความภูมิใจในผลงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยซึ่งมีคุณภาพระดับโลกโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้คัดสรรผลิตภัณฑ์สุดยอด OTOP ชั้นนำที่ยกขบวนจากทุกจังหวัดมาพาเหรดกว่า 10,000 รายการรวม 3,000 ร้านค้ามารวมในที่เดียวกันโดยเฉพาะสินค้าระดับ Premium ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศจะมารวมตัวให้เลือกซื้อครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดงานแสดงสินค้ามา  นอกจากนี้  ในการจัดงานบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตรยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันอาทิที่จอดรถกว่า 3,000 คัน ,การบริการ Health & Spa  ที่มาบริการถึงที่มากกว่า 100 เตียง , จุดบริการ Free WiFi  และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากร้านต่างๆ  ที่นอกจากจะมีสินค้าราคาพิเศษสุดๆมานำเสนอแล้วยังมีช่วงนาทีทองมาให้ช้อปอย่างจุใจวันละ 2 ครั้งแถมด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่จัดกันเต็มๆคือซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับคูปองชิงโชคเพื่อลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึงวันละ 2 เส้นทุกวันและในวันสุดท้ายมีลุ้นรางวัลใหญ่สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาทโทรศัพท์  Samsung S8 , โทรทัศน์ Samsung LED 55 นิ้วและจักรยานพับได้เป็นต้น  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP   ได้ช้อป  ได้โชค  แถมมาที่เดียวเหมือนเที่ยวทั่วไทยงานครั้งนี้เป็นงานที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับ ”     นายอภิชาติกล่าว

งาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี