“จ๊อบไทย” แนะเคล็ด (ไม่) ลับ วิธีรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

9

การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าคนรุ่นใหม่นั้นมีทัศนคติ และค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่มักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสำคัญ อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ มีทางเลือกในการทำงาน และช่องทางการหารายได้มากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่นิยมมองหางานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทำงานประจำอยู่ในองค์กร ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายองค์กรในปัจจุบันต้องปรับวิธีการบริหารพนักงาน รวมถึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานให้รู้สึกอยากทำงานกับองค์กรยาวนานขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเอง

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม

ด้วยเหตุนี้ นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ในฐานะผู้นำด้านเว็บไซต์หางาน สมัครงานอันดับ 1ของประเทศไทยที่มีผู้ลงทะเบียนฝากประวัติกว่า 1.4 ล้านคน และมีจำนวนงานจากบริษัทชั้นนำกว่า 90,000 อัตรา ได้แนะนำวิธีการสร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์ก ร ทั้งในแง่ของวิธีการทำงานและสภา พแวดล้อมต่างๆ ซึ่งองค์กรสามารถนำไปปรับใช้เพื่อรักษาพนักงานและช่วยลดอัตราการ ลาออกของพนักงานได้ โดยพบว่ามีวิธีที่น่าสนใจ ดังนี้

· เลือกคนให้ตรงกับงานและเหมาะสม กับองค์กร – ขั้นตอนสำคัญอย่างแรกที่จะช่วยล ดอัตราการลาออกของพนักงานก็คื อการเลือกคนเข้ามาทำงาน ซึ่งไม่ใช่แค่ดูว่าคนทำงานมีทัก ษะและความสามารถมากพอกับแต่ละตำ แหน่งเท่านั้น แต่การเลือกคนที่มีทัศนคติที่เห มาะสม เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร และทำงานร่วมกับคนในบริษัทได้ก็ ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

· สวัสดิการต้องเหมาะสม – เงินเดือน หรือค่าตอบแทนต่างๆ ที่ให้กับพนักงานควรจะมีความยุติธรรม เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ อาจจะปรับเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำงา นมาได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งไม่ใช่แค่การขึ้นเงินเดือนเ ท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มสวัสดิการพิเศษอื่นๆ ด้วย

· แสดงให้เห็นว่าบริษัทเห็นคุณค่าของพนักงาน – มีวิธีการมากมายที่จะแสดงให้พนั กงานเห็นว่าบริษัทนั้นเห็นคุณค่ าในตัวพวกเขา เช่น ประกาศหรือให้รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือนกับคนที่มีความรับผิ ดชอบ ทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี หรือเป็นที่รักของคนอื่นๆ ในบริษัท ตลอดจนการให้เกียรติ และเคารพพนักงานในบริษัททุกคน เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าบริษัทม องเห็นและรับรู้ถึงความตั้งใจทำงานของเขา และให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียม

· มีการทำงานที่ยืดหยุ่น – ปัจจุบันคนทำงานให้ความสำคัญกับ เรื่องเวลางานที่ยืดหยุ่น และความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตมากขึ้น เรื่องนี้จึงส่งผลต่อการตัดสินใ จที่จะเลือกเปลี่ยนงานค่อนข้างมาก โดยมีหลายวิธีที่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่ามีการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้น เช่น สามารถเข้างานแบบเก็บเวลาทำงานได้ มีเวลาพักเบรกช่วงบ่าย หรือให้พนักงานออกจากโต๊ะไปนั่ง ทำงานที่อื่นได้ หากบริษัทคุณไม่มีการยืดหยุ่นเวลาทำงาน หรือจัดสถานที่ทำงานให้กับพนักงานบ้าง ก็มีความเป็นไปได้ที่พนักงานอาจจะลาออกไปหาบริษัทที่มีความยืดหยุ่นกว่า

· พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้า – องค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน อบรม หรือสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพวกเขา จะทำให้พนักงานมองเห็นถึงโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในการทำงานกับองค์กรนั้นๆ และจะทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันและรักองค์กรมากขึ้น

· ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและกิ จกรรมของคนในองค์กร – ไม่มีอะไรที่จะทำให้คนทำงานรู้สึ กแย่มากไปกว่าบริษัทมีบรรยากาศที่ ไม่น่าทำงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงสภาพของสถานที่ทำงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานด้วย ฝ่ายบุคคลจึงควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นบ้าง และนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณาว่าจะสามารถนำมาปรับใช้หรือพั ฒนาองค์กรได้อย่างไร นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานแต่ละแผนกได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น หากพนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้ ทำงานในองค์กรนี้ นอกจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานอยากจะทำงานที่นี่ต่อไปด้วย

จากข้อมูลข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่จะช่วยป้องกันและลดอัตราการลาออกของพนักงานที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ให้ เหมาะสมได้ และสำหรับองค์กรที่ต้องการรับคน เข้าทำงาน สามารถเลือกใช้วิธีการสร้างวัฒน ธรรมองค์กรให้โดดเด่น ด้วยการเผยให้เห็นว่าองค์กรของคุ ณเป็นแบบไหน มีวัฒนธรรมองค์กรหรือวิสัยทัศน์ อย่างไร ผ่านรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ในขั้นกา รลงประกาศงาน จะช่วยให้คนหางานมองเห็นองค์กรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดสรรสวัสดิการใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทำงาน ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่องค์กรทั่วไปมี เพื่อเป็นการดึงดูดให้คนทำงานอยากมาทำงานร่วมกับองค์กรมากขึ้น นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย