สำนักจุฬาราชมนตรี สร้างผู้นำรุ่นใหม่ รับใช้สังคม

16

สำนักจุฬาราชมนตรี จัดอบรมโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ระดับสูง” สร้าง 33 ผู้นำรุ่นใหม่ ระดับสูง รับใช้สังคม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร นายอาศิส พิทักษ์คุมพล  จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้สำเร็จโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ระดับสูง” จำนวน 33 คน ในการนี้ท่านจุฬาฯ กล่าววว่า “ดีใจที่สังคมมุสลิมจะมีผู้นำรุ่นใหม่ เข้ามาสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้ในการบริการองค์กรที่สังกัด และช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติต่อไป”

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจุฬาราชมนตรี (กลาง)

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานจุฬาราชมนตรี เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามเกิดจากแนวคิดของท่านจุฬาราชมนตรี ที่ต้องการให้ผู้นำศาสนาทุกระดับได้มีการพัฒนาศักยภาพในหลายๆ ด้าน นอกเหนือจากการศึกษาความรู้ด้านศาสนา 

จวบจนในปีพุทธศักราช 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง คสช.ที่ 49/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่องมาตรการอุปถัมถ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการนำพาและรักษาเอกราชอธิปไทยและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง กับทั้งทำให้ศาสนาได้กลับมาเป็นศูนย์กลางของกิจการต่างๆ อย่างในอดีตที่เคยเป็นมา 

สำหรับหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” จึงกำหนดขึ้นตามคำสั่ง คสช.และมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบมาตรการดังกล่าวนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกศาสนาให้มีคุณภาพ โดยได้แบ่งเป็นสองหลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรระดับสูง

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานรุ่นที่ 2  เผยว่า การอบรมทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลากว่า 15 วัน ทั้งนี้ในหลักสูตรที่ 1 นั้น ได้เข้ารับเกียรติบัตร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแทน ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการอบรมในเนื้อหาต่างๆมากมาย ดังเช่น พหุสังคม เศรฐกิจพอเพียง เทคโนลยีสารสนเทศ การบริหารบุคคล นิติศาสตร์อิสลาม การบริหารโครงการ แผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ความคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ อื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก รวมไปถึงมารยาทในการเข้าร่วมสังคมระดับสูงอีกด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งรุ่น นั้นประกอบไปด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการจังหวัด อีหม่าม คอเต็บ ผู้บริหารองค์กรศาสนา นักธุรกิจ และสื่อมวลชน ซึ่งมาจากทั่วประเทศไทย

นายบัญญัติ ทิพย์หมัด รับโล่ ผู้นำศาสนายุคใหม่ มอบโดยจุฬาราชมนตรี

นายบัญญัติ กล่าวอีกว่า ตนเองได้รับหน้าที่ในการเป็นประธานรุ่นที่ 2 โดยมีภารกิจต่อเนื่อง จากจบหลักสูตรก็จะต้องดำเนินกิจกรรมร่วมกับชมรมพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามยุคใหม่ (ผศอม.) ซึ่งมี รศ.ดร.กรรณสิทธิ์ สะและน้อย เป็นประธานชมรม ทั้งนี้สมาชิกชมรมก็จะประกอบด้วยนักศึกษาทุกรุ่นที่ผ่านการอบรมนั้นเอง พร้อมกันนั้นในการทำเอกสารส่วนบุคคล ก็ได้จัดทำเรื่อง “การใช้สื่อโซเชียลในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

ในงานนี้ท่านจุฬาราชมนตรีได้กรุณามอบเกียติบัตรระดับสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมแล้วนั้น ยังได้มอบโล่ให้กับนักศึกษาที่มีผลงานเอกสารส่วนบุคคลในระดับดี จำนวน 2 คนด้วยกัน คือ  ดร.สุวิทย์ สลามเต๊ะ และ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด

สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรรุ่น ที่ 3 สามารถติดต่อและเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่สำนักจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป