“สวนดุสิตโพล”เผย10อันดับนโยบายพรรคการเมืองโดนใจประชาชน

86

“สวนดุสิตโพล”เปิดเผยผลสำรวจ พบนโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

6ม.ค.62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 ในหัวข้อ นโยบายพรรคการเมืองอะไรที่โดนใจประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้ง โดยเรียงลำดับได้ต่อไปดังนี้ (สรุปเป็นภาพรวมทั้งประเทศ)

 

1.แก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง เน้นกินดีอยู่ดี ร้อยละ 40.12

2.กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า การส่งออกและอุตสาหกรรม ร้อยละ 33.35

3.ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ดูแลที่ดินทำกิน ร้อยละ 26.71

4.ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล สิ่งผิดกฎหมาย ร้อยละ 23.23

5.ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 18.98

6.พัฒนาระบบการศึกษา ดูแลครู นักเรียน มีนโยบายเรียนฟรี ร้อยละ 18.62

7.มีสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนฟรี ร้อยละ 16.41

8.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน ขยะ ร้อยละ 15.03

9.มีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ปฏิรูปการเมือง ลดความขัดแย้ง ร้อยละ 10.90

10.ลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร ร้อยละ 7.66