หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พช. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

9
14 ม.ค. 62 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2562 แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด ให้สามารถดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ จำนวน  175   คน ประกอบด้วย
1) นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ
2) พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นักจัดการงานทั่วไป)
3) เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและพนักงานกองทุน (กทม.)
4) เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน
การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้รูปแบบ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร