โครงสร้างใหม่ของ ศอ.บต.ปรับเป็น ศอ.บต.ส่วนหน้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด ติดตาม การพัฒนาเสริมความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

3

   ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินงานของ กอ.รมน.  ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ จชต.  ดำเนินการในเรื่องการสอบสวน ร้องเรียน  การให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา   พร้อมสรุปแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 2562

นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า โครงสร้างใหม่ของ ศอ.บต.ได้ปรับให้เป็น ศอ.บต.ส่วนหน้า ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน เร่งรัด ติดตาม การพัฒนาเสริมความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยให้เกื้อกูลต่อการสร้างสันติสุขของ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และมีภารกิจในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจที่ดีในพื้นที่ จชต.

   อย่างไรก็ตามการประชุมตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จชต. เรื่องการดำเนินการสอบสวน ร้องเรียน และสรุปแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี2562      เพื่อให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกอ.รมน. และสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป