สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

66

   จากนั้นเวลา 09.35 น. ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จไปยังหอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ทรงปลูกต้นไม้ที่ระลึก 1 ต้น และทอดพระเนตรนิทรรศการที่ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดถวาย

   หลังจากนั้นเวลา 13.40 น. ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จมายังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าละเมาะ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บริหารของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

   พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 การสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมปีที่ 1 การสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ระดับชั้นอนุบาล 3 จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงอาหารเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียน ห้องพยาบาล การฝึกอาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน และเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการนำร่อง “การเรียนรู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน