ศอ.บต.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม)

9

ทั้งนี้ ศอ.บต.ดำเนินภารกิจภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ20 ปี  ตามแผนแม่บทประเด็นด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน  ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดการใช้ความรุนแรง ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยใช้แนวทางการพัฒนาพื้นที่เป็นหลัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการพัฒนาและสร้างความเข้าใจให้กับทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล และการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา (ปักหมุด) ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามกรอบแผนชาติ 20 ปี ห้วงปี 2562 – 2565จึงได้เกิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) ขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่

ในการนี้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “ การพัฒนาพื้นที่ จชต.”  ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า  การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ทั้งพัฒนาพื้นที่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชน  ตามที่เลขาธิการ  ศอ.บต. ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง  เช่น คนยากจน คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ประชาชนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในปี 2563 ที่กำลังจะเริ่มจะต้องเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การสร้างอาชีพให้ประชาชนแบบไร้รอยต่อคือ ทุกคนจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นที่ จชต. เป็นพื้นที่การเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ประอาชีพเกษตรกร ศอ.บต.จึงได้ขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการตลาดที่สามารถขยายผลผลิตสร้างรายได้ ทั้งนี้ ทุกคนเป็นผู้นำชุมชน ตำบล เป็นผู้นำที่รับทราบข้อดีและปัญหาในชุมชนของตนเองและร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เกิดการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบลให้ดีที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการบริหารราชการระดับตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต. และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป