พช.ต้อนรับคณะผู้บริหารจากอินโดนีเซีย

4

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย Mr. Eddy Siswanto ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลาง และอื่น ๆ (IKMA) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และผู้ติดตาม จำนวน 9 ท่าน โดยมีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ประสานการดูงานครั้งนี้ ร่วมรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินงาน OTOP และเยี่ยมชมห้องนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชั้น 1 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน