หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จ.นราธิวาส

2

สำหรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรสตรีระดับจังหวัด ที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 มีหน้าที่เป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของคณะกรรมการสตรีทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำและกลุ่มสตรีตัวแทน  ทั้ง 13 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการสร้างความเชื่อมั่นให้มีความเข้มแข็ง เป็นพลังสำคัญให้บรรลุตามเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำและกลุ่มสตรีเกิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานร่วมกัน  เพื่อขยายผลแก่กลุ่มสตรีอื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานพัฒนาสตรีในระดับจังหวัด มีการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานของภาครัฐ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีต่อไป

ด้าน นางคอสหม๊ะ แลแมแน รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า หลังจากสามีซึ่งเป็นรองนายก อบต.จะแนะ เสียชีวิต ทำให้ความเป็นอยู่ไม่ดีนัก เพราะขาดเสาหลักของครอบครัว ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอแต่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับการเป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด จึงทำให้มีโอกาสมากขึ้นจากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการกู้เงินเพื่อใช้สำหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องมีการเขียนโครงการขอรับเงินทุนดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดนราธิวาส