กศน. 58 แห่ง จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ในปี 2563

0

นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา กล่าวเปิดกิจกรรมเพื่อมอบนโยบายแก่ข้าราชการและพนักงานครู กศน. พื้นที่จังหวัดยะลาว่า ในปี 2563 มีนโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW โดยมีแนวทางขับเคลื่อน 6 ด้านคือ 1.การเพิ่มอัตราข้าราชการครูพร้อมพัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดกิจกรรมยกระดับ กศน.ตำบล อำเภอละ 1 แห่ง เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 3.พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. พร้อมจัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และเร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 4.เร่งจัดทำทำเนียบและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล 5.เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand นักศึกษา และ 6.ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ยุบรวม หรือคาดว่าจะยุบรวม อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ใน 6 ด้านนี้ เร่งดำเนินการเพื่อเอื้อบรรยากาศด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน นักศึกษาของ กศน. และเพื่อมอบความรู้แก่ประชาชน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้มีความคิดดูแลและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่

 

ด้านนางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า สำหรับ ศอ.บต. ที่มีบทบาทหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และดูแลงานการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีงานทำและรายได้ กศน.จึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะเป็นหน่วยหนุนเสริมการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาของ ศอ.บต. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา มอบความรู้และดูแลบุตรหลานจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ทั้งนี้ศอ.บต.พร้อมผลักดันกิจกรรมและการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาของกศน. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในและนอกระบบ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมช่วยกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขในพื้นที่