ศอ.บต. เดินหน้าผลักดัน ภาคเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้ จัดตั้งโรงงานไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการพูดคุยหารือและนำเสนอถึงความก้าวหน้าเพื่อให้ทาง ศอ.บต. ได้ช่วยผลักดันในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานไผ่ เมื่อมีการจัดตั้งโรงงานก็จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้าในพื้นที่ น้ำประปา ระบบการสื่อสารต่างๆ หากมีความจำเป็น ศอ.บต. จะเป็นหน่วยงานเชื่อมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการ ทั้งนี้จะมีการร่วมมือกับมหาลัยวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเป็นศูนย์กลางการทำข้อตกลงในการทำวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสายพันธุ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย ศอ.บต. และทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นศูนย์กลางไผ่ของอาเซียนต่อไป