ม.อ.ปัตตานีจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8

261

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ และเงินรางวัลร่วมสามแสนบาท ระหว่างวันที่  22-23 สิงหาคม  2558  ณ  บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต  จังหวัดปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน  ครั้งที่ 8  ขึ้น ระหว่างวันที่  22-23 สิงหาคม  2558ณ  บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตานี  สำหรับการแข่งขันเรือยาว  ในปีนี้ประกอบด้วยการแข่งขันเรือ5 ฝีพายชาย เรือ 5  ฝีพายหญิง เรือยอกอง 5 ฝีพายชาย เรือมังกร 12 ฝีพายชาย  และเรือมังกร 12  ฝีพายหญิง  โดยทีมที่ชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลของ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี โดยมีเงินรางวัลรวมทุกประเภท ประเภทละ 3 อันดับ เป็นเงินรวมสามแสนบาท นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเรือโทอภิชิต ศรีชาติ และพันจ่าตรีเชาวลิต นักเบศร์ จากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นโฆษกสนาม

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8   จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน  ในวันเสาร์ที่  22  สิงหาคม  2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเวทีริมแม่น้ำปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต โดยจะมีเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 ทีม ตลอด 2 วันที่ทำการแข่งขันคือวันเสาร์ที่ 22  และวันอาทิตย์ที่  23  สิงหาคม  2558 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย  ประกาศเกียรติภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน กองเชียร์ และผู้ชม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้  ที่ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     โทร.073-313928-45 ต่อ 1644   หรือที่อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  โทร.081-4326489  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.086-2886055