อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะผู้บริหารกรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมชวนคนไทยทุกจังหวัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

11

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563

วันฉัตรมงคล เป็นวันจัดให้มีพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า เนื่องในเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยทุกจังหวัดเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ใช้ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ว่างเปล่าปลูกไม้ยืนต้น ทั้งไม้ป่า ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยมีเป้าหมายให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้น 1 ล้านต้น และแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลบำรุงให้ต้นไม้ได้อยู่รอดได้ร้อยละ 80 ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูก ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

“ขอเชิญชวนคนไทยทุกจังหวัดได้ใช้โอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะและช่วยกันดูแลรักษาให้ต้นไม้เติบโตเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ซึ่งนอกจากเราจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยในครัวเรือน และไม้เศรษฐกิจในชุมชนเพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปด้วย” นายสุทธิพงษ์ กล่าว