ม.อ.ปัตตานีพัฒนา App ผลการเรียน และข่าวสารมหาวิทยาลัย บนสมาร์ทโฟน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พัฒนา iPSU Mobile Application บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษา สามารถรับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบหนี้สิน วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษา เป็นรายบุคคล

ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี เผยว่า หน่วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (Application : App.) เพื่อการสื่อสารสัมพันธ์ ภายในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง 
ซึ่งเรียกว่า iPSU Mobile Application ซึ่ง i ย่อมาจาก information หรือข่าวสาร โดยมี 3  App. คือ PSU ได้แก่ 1) P คือ Parental หมายถึงผู้ปกครอง 2) S คือ Student หมายถึงนักศึกษา  และ 3) 
U คือ University staffs หมายถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย

ผศ.นพพร เหรียญทอง
ผศ.นพพร เหรียญทอง

ในส่วนของ 2App. แรก คือ P และ S สำหรับผู้ปกครอง และสำหรับนักศึกษา จะมีลักษณะคล้ายกันกัน คือนำเสนอข้อมูลในมุมมองข้อมูลเฉพาะตัวของนักศึกษาเอง และข้อมูลของนักศึกษาที่ผู้ปกครองดูแล  ข้อมูลที่นำเสนอ ด้านต่าง ๆ เช่น  ผลการเรียนของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ตรวจสอบหนี้สิน การโอนเงินกู้ กรอ. (กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) และกยศ.( กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)   วินัยนักศึกษา ตลอดจนรับทราบข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี ชี้แจงว่า โปรแกรม iPSU Mobile Application นี้ นายสริกีร์ เอียดตรง โปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี เพื่อนำข้อมูลและสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่จากการพัฒนาของทีมโปรแกรมเมอร์แต่ละท่านที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจได้พัฒนาขึ้น เช่นระบบการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามหนี้สิน ระบบรายงานผลการศึกษา ระบบกิจกรรม และระบบวินัยนักศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้โปรแกรม iPSU Mobile Application เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการแบบ iOS ซึ่งผู้ปกครอง และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวมาใช้ได้ ผ่านคลังเก็บแอพพลิเคชั่นของ Google play และ App Store โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆด้วยการใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คู่กับหมายเลขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา   ส่วนนักศึกษาก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน PSU Passport ที่มหาวิทยาลัยออกให้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นกุญแจผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เช่น  ระบบสารสนเทศนักศึกษา  ระบบเครือข่ายไร้สาย  PSU  WiFi  เป็นต้น

รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยต่อไปว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการในการพัฒนา iPSU Mobile Application สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถเข้าใช้งานในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบเงินเดือน หนี้สิน เงินยืม เรื่องภาระงานด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน รวมทั้งการรับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน .