พช.นนทบุรี ลงเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อให้ความช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

4

11 มิ.ย.63 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี เมฆฉิม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และตัวแทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์เรื่องรายได้ จปฐ. ปี 2562 ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอบางบัวทอง จำนวน 10 ครัวเรือน โดยมีนางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำชุมชน อำนวยสะดวกในการลงเยี่ยมพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล และให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินการบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายด้านให้สามารถพึ่งตนเองได้

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเมล็ดพันธุ์ผักให้ครัวเรือน ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ไว้สำหรับปลูกรับประทานในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดรายจ่าย หากมีเหลือก็นำไปสู่การจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในอนาคต