พช. เพิ่มทักษะบุคลากรผลิตสื่อแนวใหม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล มุ่งพัฒนาและสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงาน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของชุมชน

16

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมอบรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรกรมพัฒนาชุมชนในการจัดทำสื่อประชา สัมพันธ์ ให้เท่าทันยุคของการสื่อสารที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภารกิจที่หลากหลายของกรมการพัฒนาชุมชนให้สาธารณชนรับทราบ รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วประเทศในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน

“ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน คือการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชน พัฒนาคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในวงจรของการทำงาน ไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ แต่ยังเป็นการรายงาน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการทำงานของเราให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ ยอมรับ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ต่อการมีอยู่ขององค์กร การทำงานของเราจึงต้องสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นจะสื่อสารสิ่งใดออกไปต้องคิดก่อนพูดและทำอย่างรอบคอบ ยกตัวอย่างคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนหากบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกันใส่ผ้าไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่ต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการ นับเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี ทั้งยังจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น ช่วยเกษตรกรที่มีอาชีพเสริมในการทอผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้คนในสังคมคุ้นชินและกล้าใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคือช่วยสร้างความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของคนไทย ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์กล่าว

โครงการฝึกอบรมฯ กำหนดจัด 4 ครั้ง ใน 4 ภาคทั่วประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ต่อด้วยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เทคนิคการสร้างสรรค์สื่อประชาพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ด้วยกล้องถ่ายรูปและสมาร์ทโฟน การตัดต่อวีดิโอด้วยแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และฉับไว

ทั้งนี้ หลังจากฝึกอบรมครบทั้ง 4 จุด เสร็จสิ้นแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ“Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ซึ่งมีการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทนักเรียน นักศึกษา 2. ประเภทประชาชนทั่วไป และ 3. ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน รวมจำนวน 42 รางวัล เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามกติกาและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจกรมการพัฒนาชุมชน