นนทบุรีทีม ลงพื้นที่เฟ้นหาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

11

18 มิ.ย.63 นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำในการตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ พื้นที่อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนส่วนราชการระดับจังหวัดจาก กอ.รมน. ปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด , เกษตรจังหวัด, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, และประธานชมรมผู้นำ อช.จังหวัด

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับโล่รางวัลในส่วนกลาง รวม 5ประเภท ดังนี้
1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น จำนวน 1หมู่บ้าน
2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน
3) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 1 องค์กร
4) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จำนวน 1 แห่ง
5)ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 1 ครัวเรือน

สำหรับจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระหว่างวันที่ 18 -19 และ 23 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ ดังนี้
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ บ้านนาหลวง ม.6 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย และหมู่ที่ 4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ บ้านบางราวนก ม.7 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย และบ้านบางประดู่ ม.6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
และวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ บ้านสามแยก ม.8 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง และ บ้านคลองบางทอง ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่

ซึ่งการคัดสรรกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม ซึ่งในรอบปีทุกอำเภอจะมีกิจกรรมดีเด่นของแต่ละอำเภอนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน