ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้ยากจนและขัดสนในพื้นที่กรุงเทพฯ

2

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มอบเงินซะกาตจากบัญชีซะกาตของธนาคาร สำหรับบุคคลประเภทยากจนและขัดสนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 26,000 บาท ประกอบด้วย

1.เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย

2.เพื่อเป็นทุนสร้างอาชีพ จำนวน 2 ราย

3.เพื่อเป็นทุนดำรงชีพ จำนวน 1 ราย

โดยการมอบซะกาตในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา