กลุ่มเปราะบางยะลา ฝึกผลิตไข่เค็มเพื่อจำหน่าย ด้าน ศอ.บต. หนุนเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

1

วันที่ 28 ก.พ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดย นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในกิจกรรมฝึกอบรมผลิตไข่เค็ม ในโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ซึ่ง ศอ.บต. ให้การสนับสนุนเพื่อให้กลุ่มประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการคิดสรรค์วิธีการสร้าง พื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในชุมชนของตนเองด้วยความสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว เข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมฝึกอบรมผลิตไข่เค็ม จัดขึ้นโดยสมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ชายแดนใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวร่วมกับกลุ่มเปราะบาง เยาวชน แม่เลี้ยงเดี่ยว และเด็กออทิสติกในชุมชนย่านตลาดเก่า เมืองยะลา ซึ่งนอกจากฝึกอบรมการผลิตไข่ เค็มแล้ว ยังจัดกิจกรรมเย็บกระเป๋าและการทำขนมเพื่อจำหน่ายอีกด้วย

นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ว่า วันนี้นับว่าเป็นวันสาคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวออทิสติก สามารถสอบผ่านการฝึกอบรมผลิตไข่เค็มเป็นผู้ประกอบการสัมผัสอาหาร และยังสามารถจด ทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพของเทศบาลนครยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ประกอบอาชีพเสริม และสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัว ทั้งนี้ ขอบคุณภาค ประชาสังคมที่ช่วยกันสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ดูแล แบ่งปัน เพื่อให้มีชุมชนตนแบบเกิดขึ้นใน พื้นที่ อย่างไรกินดีขอให้ระลึกเสมอว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่สันติสุข เพื่อให้ ชายแดนใต้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง