จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

6

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ลานชั้น1 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้นำเงินพระราชทานฯ ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ และประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธี โดยมีพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงอักษรพระนามาภิไธย สก และเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากพระราชกรณียกิจในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกายนับอเนกประการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรและความมั่นคงของประเทศ ทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี เป็นที่ซาบซึ้งประทับในดวงใจของพสกนิกรทุกคน พระราชอัจฉริยภาพ และพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ทวยราษฎร์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานัปการ ดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าววว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถึงพระราชอัจฉริยภาพ พระเมตตาที่ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมอบให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่งละ 8,000 บาท

ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 234 กองทุน และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงประจำปี 2563 จำนวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย
1. บ้านกู๊ดคลองขวาง หมู่ 12 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
2. บ้านคลองวัดลาดปลาดุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
3. บ้านวัดน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
4. บ้านวัดรวก หมู่ที่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
5. บ้านคลองตรง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6. ชุมชนเรวดี โซน 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
7. ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี2 เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีและพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เพื่อนำไปเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางพัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.