สัมมนาวิชาการ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานศาลปกครองสูงสุด และ Mr. Michael Winzer (คนที่ 3 จากทางซ้าย) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย รวมเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดย พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ (คนที่ 1 จากซ้าย) เลขานุการคณะกรรมาธิการการทรัพนากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ (คนที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลับรังสิต ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม (คนที่5 จากซ้าย) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ (คนที่6 จากซ้าย) ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ช่วยทำงานช่วยคราวในตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น และนายวรรณชัย บุญบำรุง (คนที่7 จากซ้าย) กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้