บอร์ดฮัจย์ ตั้งคณะผู้แทนไทย เจรจาโควต้าฮัจย์ ปี 59

351

บอร์ดฮัจย์ ไฟเขียวตั้งคณะผู้แทนไทย เจรจาโควต้าฮัจย์ ปี 59 พร้อมเห็นชอบแผนจัดสรรโควต้า-แผนบริหารกิจการฮัจย์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า กรมการศาสนา (ศน.) ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ของปี 2558 ต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการสรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เพื่อระดมความคิดเห็นและนำปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานกิจการฮัจย์ในปี 2559 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผน การดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) จำนวน 5 แผน ได้แก่

1.จำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 2.การจัดเที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 3.การจัดที่พักและการจัดบริการอาหารสำหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 4. การยื่นขอตรวจลงตรา (วีซ่า) สาหรับผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ และ 5.การประชาสัมพันธ์กิจการฮัจย์ ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นการนำผลสรุปและข้อเสนอแนะจากปี 2558 มาจัดทำแผนการดาเนินงานกิจการฮัจย์ ในปีนี้

สำหรับกรณีจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น ในเบื้องต้นใช้แนวทางในการจัดสรรจำนวนผู้ที่จะได้สิทธิเดินทางเหมือนกับปี 2558 จำนวน 10,400 คน ประกอบด้วย ผู้ให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ 1,880 คน และผู้ประกอบพิธีฮัจย์ในกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการส่งเสริม กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 200 คน

ส่วนผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้และได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านั้น จะเริ่มตามลำดับที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบออนไลน์ 8,320 คน โดยเริ่มจากผู้ลงทะเบียนรหัสลงทะเบียน RN 10108133 ลงทะเบียนวันที่ 3 มกราคม 2556 จนถึงรหัสลงทะเบียน RN 10152939 ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะผู้แทนไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจุฬาราชมนตรี, กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ หรือกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์, ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เป็นผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) กับกระทรวงฮัจย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการเจรจาเกี่ยวกับการจัดสรรโควต้าผู้แสวงบุญของปี 2559 รวมถึงหารือในเรื่องๆ ต่าง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบของประเทศซาอุดีอาระเบีย หากท้ายที่สุดแล้วได้รับการจัดสรรโควต้าเพิ่มขึ้นจาก 10,400 คน ก็จะมีการนามาจัดสรรให้กับผู้แสวงบุญที่ลงทะเบียนไว้แล้ว