ภาพเก่ามักกะห์และมาดีนะห์ในระหว่างพิธีฮัจย์ เมื่อ100 กว่าปีที่แล้ว (ฮ.ศ.1320)

01-friday-prayer-in-haram-makki-1320-ah

ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดหะรอม นครมักกะห์ ในปี ฮ.ศ.1320
02-kaaba-shareef-during-prayer-times-in-hajj-days-ahกะบะห์ในช่วงการละหมาดในพิธีฮัจย์ ฮ.ศ. 1320

 

03-bab-e-safa-haram-makkiประตูซอฟา มัสยิดหะรอม มักกะห์ ฮ.ศ. 1320

 

04-hajjis-in-arafat-during-hajjผู้แสวงบุญที่ทุ่งอารอฟะห์ในระหว่างพิธีฮัจย์ ฮ.ศ. 1320

 

05-hajjis-coming-back-to-mina-from-arafatผู้แสวงบุญกลับมายังมีนาจากอารอฟะห์ ฮ.ศ. 1320

 

06-rammi-jamaratขว้างเสาหิน

 

07-kaaba-shareef-in-1320-ahกะบะห์ ปี ฮ.ศ. 1320

 

08-jannat-ul-moallah-1320-ahสุสานมะลา (Moallah) ในเมืองมักกะห์ ฮ.ศ. 1320 ก่อนที่ถูกทำลายโดยราชวงศ์ซาอุ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของท่านหญิงอามีนะห์ (มารดานบี) ท่านหญิงคอดียะห์ อับดุลมุตตอลิบ อะบูตอลิบ และคนอื่นๆ จากตระกูลบานีฮาชิม

 

09-view-of-jabal-e-arafat-during-hajjภูเขาอารอฟะห์ในช่วงพิธีฮัจย์

 

10-jeddah-portท่าเรือเจดดะห์

 

11-bab-e-anmbaria-madinaประตูอันบารียะห์ เมืองมาดีนะห์

 

12-bab-e-salam-madinaประตูสลาม มาดีนะห์

 

13-green-tomb-of-masjid-nabwiโดมเขียว มัสยิดนะบาวี

 

14-west-side-of-mssjid-e-nabwiด้านตะวันตกของมัสยิดนะบี

15-jannat-ul-baqihสุสานบะเกี๊ยะ เมืองมาดีนะห์ เป็นสถานที่ฝังศพบุคลสำคัญหลายคน ก่อนที่ถูกทำลายโดยราชวงศ์ซาอุ

 

16-madina-during-hajjเมืองมาดีนะห์ในระหว่างช่วงพิธีฮัจย์

 

17-madinah-munawara-cityภาพมุมกว้างเมืองมาดีนะห์