พช.เสริมทัพ 4 ภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนประชารัฐ

25

กรมการพัฒนาชุมชน จัดสัมมนาเข้มข้นสนับสนุนการขับเคลื่อนประชารัฐในพื้นที่ 4 ภูมิภาค เล็งปั้นนักขับเคลื่อนประชารัฐสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประเดิมจุดแรกภาคเหนือ โดยกลุ่มเป้าหมายจากพื้นที่เขตตรวจที่ 15,16,17,18 (17จังหวัดภาเหนือ) จุดดำเนินการ ฯจังหวัดแพร่และน่าน 9–11 กรกฎาคมนี้

วันนี้ 9 ก.ค.59 เวลา 13.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนประชารัฐ พร้อมร่วมเสวนาประเด็น “การขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกร เขต 15,16  นายกิจจา กาญจนะวีระ  ผู้ตรวจราชการกรม เขต 17,18  ผอ.อัฉราวรรณ มณีขัติย์ ผอ.สถาบันฯ นายทรงพล  วิชัยขัทคะ เลขานุการกรม นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิร พจ.แพร่ พร้อมด้วยภาคี การทำงานประชารัฐ จ.แพร่ ให้การต้อนรับ และร่วมงานฯ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จ.แพร่

1468046729187

ภายหลังจากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดเผยว่า “จากการประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคราชการ โดยที่รัฐบาลจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเปิดช่องทางให้เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย และการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน กอปรกับกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามร่วมกับภาคีภาครัฐ ภาคธุรกิจ และเครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง..สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญ และกำหนดวิสัยทัศน์การทำงานอย่างชัดเจน คือ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และกำหนดบทบาทในการหนุนเสริมประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ชุมชนทั้งประเทศ จึงได้จัดทำ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประชารัฐ” ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเป็นหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 228 คน”

1468046737185

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติ มว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปรียบเหมือนหน่วยขับเคลื่อนงานของกรมในระดับพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญที่จะนำนโยบายและยุทธศาสตร์ประชารัฐไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คือตัวจักรสำคัญในการหนุนเสริมนโยบายให้เกิดผลเชิงรูปธรรม เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการเชื่อมต่อนโยบาย/แผนงานไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนประชารัฐ หรือการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้

การจัด“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประชารัฐ” กำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่

ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่ และน่าน วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์และวิถีความพอเพียงสู่ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก”

ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง และสตูล วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน วิถีไทย”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทิศทางและโอกาสชุมชน”

ภาคกลาง และภาคตะวันออก : จังหวัดชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล”

1468046745289

“สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ แบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 หมวดวิชา คือ
1) การพัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ
2) องค์ความรู้ประชารัฐและมุมมองเชิงธุรกิจ
3) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนธุรกิจฐานราก ซึ่งกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนประชารัฐและสัมมนาชีพชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำบทเรียนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้บทบาทประชารัฐ ไปดำเนินงานสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ต่อไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว.