ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านประจำปี 2559

32

วันนี้ 14 ก.ค. 59 นายกิจจา  กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 เป็นกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจ ประจำปี 2559 ณ บ้านหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์ โดยมีหัวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอร่วมให้ข้อมูล และต้อนรับ

1468552406627 1468552404313