ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามและคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น

21
1470283573277 1470283556119 1470283553660