ก.เกษตรฯ ชวนเที่ยวงาน “อตก. รวมพลเกษตรกรไทย วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 นี้ ณ ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน

7

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ชวน เที่ยวงาน อตก. รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขันเที่ยว ชิม ช้อป สินค้าผลผลิตที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร พบ!!! สินค้าผักผลไม้ตามฤดูกาล พันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ สินค้าเกษตรแปรรูปที่คัดสรรค์มาเป็นอย่างดี กว่า 200 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 17 21 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. พิเศษผู้เข้าชมงาน รับพันธุ์ไม้ฟรี!! (มีจำนวนจำกัด) โดยวันเปิดงานได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูป และพัฒนาภาคการเกษตรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางประชารัฐ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับเกษตรกร  ซึ่งในฐานะประธานกรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้มอบหมายให้ นายกมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีโอกาสและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  

อ.ต.ก. จึงจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งเพิ่มทักษะและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ด้วยการจัดกิจกรรม จำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร สะอาดปลอดภัย  รวมทั้งสินค้าที่มีความโดดเด่นบ่งบอกถึงวิถี/วัฒนธรรมท้องถิ่น สินค้าเกษตรตามฤดูกาล  พืช  ผัก ผลไม้ กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนมากกว่า 150 ร้านค้า

และยังมี กิจกรรมการอบรม หรือเสวนา เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ร่วมงาน ประชาชนทั่วไป โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย และถ่ายทอดประสบการณ์ และกิจกรรมนิทรรศการของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้ง กิจกรรมการสาธิต หรือฝึกอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ได้รับความรู้จากการสอน การสาธิต หรือการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และนำไปเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน อ.ต.ก. รวมพลเกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขันซึ่งงานนี้จะสามารถสร้างช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร และสร้างรายได้เพิ่มอันจะส่งผลถึงการกระจายรายได้สู่ภาคท้องถิ่น และเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย