ไอแบงก์ มอบรางวัลฮัจย์ – อุมเราะห์ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 59”

33

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร และตอบสนองพันธกิจธนาคาร ณ ห้องประชุมชั้น 23  ไอแบงก์ สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์  กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัญชีอัลฮัจย์ในโครงการจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์  เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โดยปี 2559 ระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  เพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องมุสลิม ในการไปร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาอันสำคัญของประชาคมโลกมุสลิม  โดยโครงการดังกล่าวธนาคาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชี มุสลิม ตามแผนฟื้นฟูของธนาคาร จำนวนบัญชี และจำนวนเงินฝากที่เป็นบัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์ และบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ แบบไม่มีผลตอบแทน  ซึ่งทำให้ลูกค้าได้ฝากเงินกับธนาคารในระยะยาว เป็นการดำรงสภาพคล่องให้กับธนาคาร และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยโครงการฯจัดให้มีการจับสลาก เพื่อมอบเป็นรางวัลสมนาคุณพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีดังกล่าว  สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในการจับสลากเพื่อมอบรับรางวัล เป็นแพคเกจ สำหรับลูกค้าเงินฝากฯ ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  มีจำนวน 7 รางวัล และมีการจับสลากสำรองอีก 7 รางวัล เพื่อทดแทนรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ได้  ตามเงื่อนไขของโครงการฯกำหนด สำหรับมูลค่ารางวัลๆละ 180,000 บาท โดยมีเงื่อนไขสำหรับลูกค้าเงินฝากอัลฮัจย์ทั้ง 2  ประเภท บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ แบบไม่มีผลตอบแทน รวมทั้งลูกค้ารายเก่าและ ลูกค้ามุสลิมที่เปิดบัญชีใหม่ที่ไม่มีเคยเปิดบัญชีกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  เป็นต้นไป และสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้ามุสลิมที่ เปิดบัญชีใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับธนาคาร สำหรับ 2 ประเภทดังกล่าวในช่วงงานเมาลิดกลางฯ วันที่ 30 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ระหว่าง วันที่  6 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จะได้สิทธิ์พิเศษแยกจับอีก 1 รางวัล   และสลากสำรองอีก 1 รางวัล   รวมรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล คิดเป็นเงินมูลค่า 1,440,000 บาท ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยรายวัน ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน และต้องดำรงเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารจึงจะออกสิทธิ์การจับรางวัลให้ จำนวน 1 สิทธิ์ และกรณีลูกค้ามีเงินฝากจำนวนมาก ก็จะมีสิทธิ์การจับสลากรางวัลมากขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของธนาคาร

โดยธนาคารได้เรียนเชิญ อาจารย์ อรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯโครงการส่งเสริมการตลาดและบัญชีอัลฮัจย์ ไอแบงก์ และดร.อณัส อมาตยกุล  ประธานที่ปรึกษาธนาคาร  ร่วมจับสลากรางวัล พร้อมทั้งผู้แทนจุฬาราชมนตรี  อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงพี่น้องมุสลิม และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  โดยผลการจับสลากรางวัล ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัล และจะประกาศรายชื่อบนเว็บไซด์ของธนาคาร  HYPERLINK “http://www.ibank.co.th/” www.ibank.co.th โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการจับสลากรางวัล ซึ่งหากไม่มีการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะให้สิทธิ์กับผู้ที่มีรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป

img_9278 img_9225