30 องค์กรสื่อร่วมต้านกฎหมายคุมสื่อ

13

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 30 องค์กร ออกแถลงการณ์ค้านกฎหมายควบคุมสื่อ ใช้อำนาจรัฐแทรกแซงการทำหน้าที่

องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน 30 องค์กร นำโดย นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ร่วมกันออกแถลงการณ์ ต่อต้านร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ที่ออกโดย 30 องค์กรวิชาชีพสื่อ

ใจความสำคัญ เรียกร้อง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยกเลิกร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว เนื่องจาก บทบัญญัติให้จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 13 คน กำหนดสัดส่วนให้ 4 คนมาจากภาครัฐคือ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 3 คน มีอำนาจในการออก หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพสื่อ จะเปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาควบคุมการทำงานของสื่อ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ฉบับประชามติ ที่มุ่งเน้นให้สื่อกำกับดูแลกันเอง เพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข่าว

ทั้งนี้ หาก สปท. เดินหน้ารับรองกฎหมายฉบับนี้ทางองค์กรวิชาชีพสื่อ 30 องค์กร จะยกระดับมาตรการในการคัดค้านต่อไป

 

ที่มา voicetv